Pieejamības rīki

Arrow
Arrow

Akcijas noslēgums

sunuki

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu

sidraba menestins

Aicinām iesaistīties un radīt prieku sev un citiem!!!

ziedojuma akcija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

Apstiprinu:

Ar 2020.gada 3.decembra rīkojumu Nr. 138

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

vadītāja D. Lāčgalve

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. un 24. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

fotoapSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu

fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

 

 • Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) tiek veikta fotografēšana un filmēšana, un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde un izmantošana.
 • Noteikumi ir saistoši visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības iestādes audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes apmeklētājiem.
 • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja tas nepieciešams:

 1.izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;

2.lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes un sasniegumus sabiedrības informēšanas nolūkā;

3.informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas (izlaidumi u.tml.) nolūkā.

Lasīt tālāk...

Papildus pasākumi Covid-19 ierobežošanā

cov19

Par personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā

rik

Svētku nedēļa "Atvasītē"

lacplesadiena

Nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek

Pēc 20.10.2020. Ministru kabineta ārkārtas sēdes, kurā tika precizēti noteikumi interešu izglītības organizēšanai, pašvaldība atļāva iestādē, vienas grupas ietvaros, organizēt interešu izglītību.
Pulciņi atsāk darbu no šodienas 21.10.2020.


Informējam, ka interešu izglītības pulciņu nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek.

Iestādes administrācija

Par mācību procesa organizēšanu un   uzturēšanās kārtību izglītības iestādē  un tās teritorijā   

2020./21.m.g.

Par mācību procesa organizēšanu un  uzturēšanās kārtību izglītības iestādē  un tās teritorijā   

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr.460 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, noteikt

1. Mācību procesa organizēšanu:

1.1. Mācības notiek klātienē ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus;

1.2. Atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam, mācību procesu pirmsskolas iestādē var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti:

1.3. Pasākumus pirmsskolas izglītības iestāde organizē tā, lai ievērotu  MK  noteikumu Nr.360 vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas, notiek pēc iespējas āra vidē, ievērojot noteikto distanci.

2. Personu uzturēšanās kārtība iestādē bērnu atvešanai vai izņemšanai no Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte” 

2.1.     Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;  

  1.      Izmantot iestādes galveno ieeju – grupas „Sienāzīši”, „Spārītes”, „Bitītes”, „Pūcītes”;
  2.      Izmantot ieeju no meža puses – „Dzenīši” un „Skudriņas”;
  3.      Grupu ģērbtuvēs ievērot 2m distanci starp bērnu vecākiem un citām personām;
  4.      Aizliegts vecākiem un citām bērnu pavadošām personām bez nepieciešamības uzturēties iestādes telpās un gaiteņos;
  5.      Bērna vacākiem vai pavadītājiem aizliegts uzturēties iestādes teritorijā un izmantot  rotaļkonstrukcijas.  
  6.     Aizliegts iestādē uzturēties personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

  Uzaicinājums

  Uzaicinājums!!!   Uzaicinājums!!! 


  Tikšanās ar vecākiem,  kuru bērni uzsāks

  pirmsskolas iestādes PII „Atvasīte” apmeklējumu 2020. gada 1. septembrī     
  notiks 2020. gada 29. jūlijā 18:00
  Lūdzu sagatavot sev svarīgus interesējošus jautājumus…
  Varēsiet iesniegt arī dokumentu oriģinālus un kopijas (iesniegums, kuriem nebija elektroniski parakstīts,

  bērna dzimšanas apliecības kopija, bērna medicīniskā karte – veidlapa Nr. 026/u. 

  Iestādes administrācijas vārdā,Vadītāja Daiga Lāčgalve

  Ēdienkarte

  ed

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Pasākumu kalendārs

  pasakumu kalendars 2020