Uzņemšanas kārtības noteikumi

Uzņemšanas kārtības noteikumi                                      Lejuplādē PDF dokumentu:  Uzņemšanas kārtības noteikumi

 

Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu
1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo (turpmāk - bērns) reģistrācijas un uzņemšanas
kārtību Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmas, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus gadījumos, kad
pašvaldībai nav bijis iespēju piedāvāt vietu bērnam pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē.
2. Pirmsskolas izglītības programmu bērns apgūst no pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam.
Obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei tiek sākta tajā kalendārajā gadā, kurā
bērnam aprit pieci gadi.
3. Salaspils novada domes Administrācijas Izglītības daļas (turpmāk - Izglītības daļa)
darbiniekam, komplektējot pirmsskolas grupas, jāievēro Vispārējās izglītības likums, šie
saistošie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti
2. BĒRNU REĢISTRĀCIJA UZŅEMŠANAI PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
4. Uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk–
vecāki) iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) pieteikumu (1.pielikums)
un uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu. Bērna
likumiskais pārstāvis papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi
un/vai pilnvaru. Bērnu var reģistrēt uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē no bērna
dzimšanas brīža.
Lai bērnu uzņemtu ārpus rindas pirmsskolas izglītības iestādē, vecāki iesniedz dokumentus, kas
apliecina viņu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai normai.
5. Pirmās pakāpes rindā tiek reģistrēti bērni, ja bērns un vismaz viens no vecākiem ir
deklarējuši dzīvesvietu Salaspils novada administratīvajā teritorijā un bērns neapmeklē nevienu
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk - 1.pakāpes rinda).
6. Otrās pakāpes rindā tiek reģistrēti bērni, ja bērns un/vai vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu citā
pašvaldībā Latvijas republikā vai ārzemēs (turpmāk - 2.pakāpes rinda).
7. Vecākiem ir pienākums sniegt patiesas ziņas par bērna un vecāka deklarēto dzīvesvietu.
Vecākiem mēneša laikā jāziņo Izglītības daļas darbiniekam, ja tiek deklarēta dzīvesvieta ārpus
Salaspils novada. Ja vecākiem nepieciešams pirmskolas izglītības iestādes pakalpojums
Salaspils novadā, vecāki paziņojumā par deklarēšanos ārpus Salaspils novada norāda, ka vēlas
pieteikties 2.pakāpes rindā. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
8. Ja Izglītības daļas darbinieki konstatē, ka vecāki un/vai bērns ir mainījuši deklarēto
dzīvesvietu uz citu pašvaldību vai ārzemēm, atrodoties uzskaitē 1.pakāpes rindā, tad Izglītības
daļas vadītāja pieņem lēmumu izslēgt bērnu no 1.pakāpes rindas un par to informē vecākus
nosūtot ierakstītu vēstuli. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016);
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)

9. Izglītības daļas darbinieks, pamatojoties uz vecāku pieteikumu, aizpilda rindas reģistrācijas
kartīti (2.pielikums) divos eksemplāros un reģistrē bērnu rindā uz vietu pirmsskolas izglītības
iestādē pieteikumu reģistrēšanas secībā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu. Viens rindas
reģistrācijas kartītes eksemplārs vecākiem tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto elektronisko
adresi vai izsniegts personiski AAC 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieteikuma reģistrēšanas,
norādot bērna reģistrācijas numuru rindā, otrs eksemplārs paliek Izglītības daļas lietvedībā.
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016), (grozīts ar 09.11.2016.
saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
10. Katru gadu no 1.janvāra līdz 30.martam notiek bērnu pārreģistrācija uz nākošā gada
periodu. Vecākiem jāierodas personīgi AAC, ņemot līdzi iepriekš izsniegto rindas reģistrācijas
kartīti vai tās kopiju, kurā tiek izdarīta atzīme par veikto pārreģistrāciju. Ja persona nevar
ierasties AAC, tad iesniegumu par pārreģistrāciju (3.pielikums) var sūtīt arī pa pastu vai uz
epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Vecāki tiek informēti par pārreģistrācijas iesnieguma saņemšanu,
nosūtot atbildes e-pastu.
11. Ja vecāki nav veikuši pārreģistrāciju līdz 30.martam, tiek nosūtīts atgādinājums ierakstītā
vēstulē. Vecākiem ir tiesības 15 dienu laikā no atgādinājuma izsūtīšanas dienas sniegt
paskaidrojumu par neveiktās pārreģistrācijas iemesliem, pievienojot tam attaisnojošus
dokumentus.
12. Vecāku paskaidrojumu izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā. Ja
komitejas atzinums par paskaidrojumu ir pozitīvs, tad vieta rindā tiek atjaunota, ņemot vērā
pieteikumu reģistrācijas secību. Ja paskaidrojums nav pamatots vai arī vecāki 15 dienu laikā no
atgādinājuma izsūtīšanas dienas nav iesnieguši paskaidrojumu, vieta rindā tiek anulēta ar
Izglītības daļas vadītājas lēmumu pamatojoties uz komitejas atzinumu. Lēmumu nosūta
vecākiem ierakstītā vēstulē. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
13. Pēc pārreģistrācijas iesniegumu apkopošanas, Izglītības daļas vadītāja katru gadu līdz
10.maijam ar lēmumu apstiprina aktualizēto rindu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
3. BĒRNU UZŅEMŠANA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
14. Vietu piešķiršana pirmskolas izglītības iestādē notiek rindas kārtībā hronoloģiskā secībā pēc
pieteikuma saņemšanas datuma pa bērnu dzimšanas gadiem no 1,5 gadu vecuma (ja Izglītības
iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada) un ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā
vecuma grupā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vecāku izvēlēto pirmsskolas
izglītības iestādi.
15. Komplektējot grupas izglītības iestādē jaunajam mācību gadam vietas nodrošina šādā
secībā:
15.1. ārpus rindas 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus 27. punktā noteiktajos gadījumos; 15.2.
pārējos 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus;
15.3. 2.pakāpes rindā reģistrētos bērnus.
16. Ja pienākusi rinda bērnam, kura brālis/māsa jau apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tad
vieta tiek piešķirta tajā pašā pirmsskolas izglītības iestādē.
17. Vietu piešķiršana uz laiku notiek pirmskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” no 1.jūnija pēc
iesnieguma saņemšanas no bērna vecākiem, rindas kārtībā pa bērnu dzimšanas gadiem no 1,5
gadu vecuma un ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā. Apmeklējot
pirmskolas izglītības iestādi „Daugaviņa”, bērnam tiek saglabāta reģistrācija rindā līdz brīdim,

kad tiek piešķirta vieta vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē. (grozīts ar 10.02.2016.
saistošiem noteikumiem Nr.4/2016)
18. (izslēgts 08.10.2014.)
19. Izglītības daļa sniedz pārskatu par piešķirtām vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejai ne retāk kā reizi 3 mēnešos.
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
20. Gada laikā Izglītības daļas vadītāja, saņemot informāciju no pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājiem par vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā, 3 darba dienu laikā
pieņem lēmumu par vietas piešķiršanu un sagatavo norīkojumu 3 eksemplāros. Viens
norīkojuma eksemplārs tiek nosūtīts pirmsskolas izglītības iestādei, otrs - bērna vecākiem,
norādot, kādi dokumenti jāiesniedz pirmsskolas iestādei, trešais paliek daļas lietvedībā.
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
21. Vecāku pienākums ir 15 kalendāro dienu laikā no norīkojuma nosūtīšanas datuma ierasties
pirmsskolas izglītības iestādē, līdzi ņemot norīkojumu (4.pielikums) par vietas piešķiršanu,
personu apliecinošu dokumentu un iesniegt pirmsskolas izglītības iestādē bērna dzimšanas
apliecības kopiju. Vecāku pienākums ir pirmsskolas izglītības iestādē aizpildīt un iesniegt šādus
dokumentus:
· iesniegumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas iestādē (5.pielikums);
· medicīnisko karti 026 un izziņu par bērna veselības stāvokli;
· bērna uzskaites karti (6.pielikums).
(grozījumi 08.10.2014)
22. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona vecāku klātbūtnē
reģistrē pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā lietu un pievieno tai vecāku iesniegtos
dokumentus un iepazīstina ar pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošiem
dokumentiem.
23. Ja vecāki atsakās no piedāvātās vakances, jo tā nav viņu izvēlētajā pirmsskolas izglītības
iestādē vai cita iemesla dēļ un par to ir rakstiski paziņojuši Izglītības daļai ne vēlāk kā 15
kalendāro dienu laikā no norīkojuma izrakstīšanas datuma, bērna reģistrācija rindā tiek
saglabāta. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
24. Ja 15 kalendāro dienu laikā vecāki nenokārto dokumentus vai bērns bez attaisnojoša
iemesla nesāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, iestādes vadītājs par to informē Izglītības
daļu. Izglītības daļas vadītāja pieņem lēmumu par piešķirtās vietas anulēšanu, neatjaunojot
vietu rindā, un nosūta lēmumu vecākiem ierakstītā vēstulē. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem
noteikumiem Nr.39/2016); (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
25. Jaunajam mācību gadam pirmsskolas izglītības iestādes grupas tiek komplektētas līdz
31.maijam. Grupu komplektācija tiek precizēta augustā. Pirmsskolas programmas apguve
iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī. (grozījumi 08.10.2014.)
26.. Katra pirmsskolas izglītības iestāde organizē jaunuzņemto bērnu vecāku sapulci. 27. Ārpus
rindas pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus:
27.1. ja tas noteikts Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos;

27.2. ja vismaz viens no bērna vecākiem strādā pamatdarbā konkrētajā Salaspils novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un pilda pirmsskolas izglītības skolotāja vai
pirmsskolas skolotāja palīga pienākumus, neatkarīgi no bērna un vecāku deklarētās
dzīvesvietas, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku;
27.3. bērnu no sociāli nelabvēlīgas ģimenes;
27.4. ja pirmsskolas vecuma bērnam ir nodibināta aizbildnība vai adopcija un
aizbildnis/adoptētājs ir Salaspils novada iedzīvotājs (dzīvo un ir deklarējis savu dzīvesvietu
Salaspils novadā);
27.5. bērnu, kurš uz laiku ar bāriņtiesas lēmumu ir izņemts no savas vai aizbildņa ģimenes.
27.6. bērnu(-us) no daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss līdz
tekošā gada 1.maijam (papildināts ar 28.08.2013. un 08.10.2014. grozījumiem)
28. Sociālā dienesta vadītāja vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja 27.3., 27.4. un 27.5.punktā
noteiktajos gadījumos iesniedz pieteikumu Izglītības un kultūra daļai, pievienojot
nepieciešamos dokumentus, norādot iemeslu, ievietošanas periodu un apstākļus (ja tādi ir), kas
varētu ietekmēt ievietojamo bērnu vai radīt attiecīgās pirmskolas izglītības iestādes
darbiniekiem papildus vai atšķirīgus pienākumus.
29. Ja pirmsskolas izglītības iestādē atbrīvojas vieta, izglītības iestādes vadītājs 5 dienu laikā
informē Izglītības un kultūras daļu. Ja attiecīgā vecuma grupā nav rindas uz vietu pirmsskolas
izglītības iestādē, Izglītības daļas darbinieks nodrošina informāciju par brīvajām vietām
pirmsskolas izglītības iestādē publicēšanu tīmekļa vietnē www.salaspils.lv, kā arī informācijas
izvietošanu redzamā vietā Salaspils novada domes telpās. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem
noteikumiem Nr.39/2016)
30. Ja bērns pirmsskolas izglītības iestādē uzņemts, izglītības iestādes maiņa ir iespējama, ja ir
citi vecāki, kuriem šāda maiņa ir nepieciešama, un bērni mācās vienā vecumā grupā. Abu
bērnu vecāki iesniedz kopīgu iesniegumu (7.pielikums). Pēc vecāku iesnieguma saņemšanas
Izglītības daļas vadītāja pieņem lēmumu par piešķirtās vietas maiņu, iepriekš saskaņojot ar
iestāžu vadītājiem, un 3 darba dienu laikā sagatavo norīkojumu 3 eksemplāros. Viens
norīkojuma eksemplārs tiek nosūtīts pirmsskolas izglītības iestādei, otrs - bērna vecākiem,
trešais paliek daļas lietvedībā. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
31. Ja bērns pārtrauc apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, bērnu var atkārtoti reģistrēt
rindā, iesniedzot dokumentus vispārējā kārtībā.
32. Ja izglītojamais, kas sasniedzis piecu gadu vecumu, vairāk nekā 3 mācību dienas nav
apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās
iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs par
to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē Izglītības un
kultūras daļu.
4. VIETU NODROŠINĀŠANA VASARAS PERIODĀ
33. Pirmsskolas izglītības iestādei ir tiesības vasaras periodā (1.jūnijs - 31.augusts) pārtraukt
pedagoģisko procesu uz laiku līdz četrām nedēļām pedagogu atvaļinājuma laikā, kalendāro
laiku saskaņojot ar Salaspils novada domes izpilddirektoru. Pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājam ir pienākums katru gadu līdz 31.janvārim informēt vecākus par iestādes darbības
pārtraukumu vasaras periodā. (grozījumi 08.10.2014.)
34. Par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā vecāki līdz 1.maijam
iesniedz iesniegumu attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē, kura līdz 5.maijam vecāku
iesniegumus un bērnu sarakstus iesniedz Salaspils novada domes Administrācijas
Grāmatvedībā (turpmāk – Grāmatvedība). Vienlaikus vecākiem jāiesniedz iesniegums par

citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta.
Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs visus iesniegumus par vietu vasaras periodā iesniedz
AAC līdz 5. maijam. (grozīts ar: 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013;
10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016)
35. Vietu piešķiršana citā pirmsskolas izglītības iestādē notiek rindas kārtībā pēc iesnieguma
saņemšanas datuma, ņemot vērā vakanto vietu skaitu attiecīgajā vecuma grupā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz 15.maijam Izglītības daļa sagatavo norīkojumus par vietas
piešķiršanu citā pirmsskolas izglītības iestādē – jūnija mēnesī un līdz 25.maijam – jūlija un
augusta mēnešos. Viens norīkojuma eksemplārs tiek nodots pirmsskolas izglītības iestādei, otrs
- bērna vecākiem, trešais paliek daļas lietvedībā. (grozīts ar: 25.09.2013. saistošajiem
noteikumiem Nr.24/2013; 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016.); (grozīts ar
09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
36. Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas
izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam rēķinam par martu līdz 30.aprīlim, par aprīli –
31.maijam un par maiju – 30.jūnijam, bērnam netiek piešķirta vieta pirmsskolas izglītības
iestādē vasaras periodā. (10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 redakcijā)
36.1 Grāmatvedība sagatavo rēķinus par ēdināšanas pakalpojumiem vasaras periodā citā
pirmsskolas izglītības iestādē līdz 15.maijam par jūniju, līdz 15.jūnijam par jūliju un līdz
15.jūlijam par augustu, ņemot vērā norādīto dienu skaitu vecāku iesniegumā. (grozījumi ar
25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013), (10.02.2016. saistošo noteikumu
Nr.4/2016 redakcijā)
37. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē vasaras periodā tiek veikta
avansā līdz iepriekšēja mēneša 25.datumam. Ja vecāki par ēdināšanas pakalpojumu
nesamaksā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam vai samaksā tikai daļu no rēķinā norādītās
summas, vieta pirmsskolas izglītības iestādē nākamajā mēnesī netiek piešķirta. (grozījumi ar
25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013), (10.02.2016. saistošo noteikumu
Nr.4/2016 redakcijā)
5. KĀRTĪBA, KĀDĀ BĒRNUS ATSKAITA NO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
38. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kas
adresēts pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, vai iestājoties kādam no šo noteikumu 39.
punktā minētajiem gadījumiem.
39. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes atskaita, ja:
39.1. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā izglītības
iestādē;
39.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;
39.3. bērns pirmsskolas izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 30
kalendārās dienas pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30
darba dienām, un vecāki nereaģē uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja nosūtīto
pieprasījumu ierakstītā vēstulē par bērna neierašanās iemesliem izglītības iestādē. Vecākiem 15
dienu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas jāsniedz paskaidrojums par neapmeklēšanas
iemesliem. Ja iemesls nav pamatots vai arī vecāki 15 dienu laikā to nav snieguši, vieta
pirmsskolas izglītības iestādē tiek anulēta. Lēmumu par vietas anulēšanu pieņem pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājs, iepriekš saskaņojot ar Izglītības un kultūras daļu, un pieņemto
lēmumu nosūta vecākiem ierakstītā vēstulē.

40. Ja bērns pārtrauc apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi ilgstošas slimības dēļ,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ilgstošu slimību apliecinošiem dokumentiem (ģimenes
ārsta izraksts u.c.), bērns var tikt atjaunots rindā, ņemot vērā sākotnējo pieteikuma
reģistrācijas secību.
41. Ja bērns uzsāks pamatizglītības apguvi, izglītības iestāde, kuru bērns ir apmeklējis,
vecākiem izsniedz izziņu par programmas apguvi un līdz 31.augustam pieņem lēmumu par
bērna atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības iestādes.
6. PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
42. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim
budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanā privātās izglītības iestādes vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus.
43. Saņemt līdzfinansējumu ir tiesīgi vecāki pie šādiem nosacījumiem:
43.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs un reģistrēts 1.pakāpes rindā;
43.2. pašvaldībai nav bijis iespēju piedāvāt vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
44. Līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nodrošināšanai privātā pirmsskolas izglītības iestādē:
44.1. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja pastāv visi turpmākie nosacījumi: 44.1.1.saņemts
vecāku iesniegums;
44.1.2. noteikumu 43. punktā minētie nosacījumi;
44.1.3. noslēgts līgums starp vecākiem un izglītības iestādi;
44.1.4. bērns ir uzņemts privātajā izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informatīvajā
sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
44.1.5. privātai izglītības iestādei uz līguma starp izglītības iestādi, pašvaldību un vecākiem
parakstīšanas laikā nav nodokļu parādu (pēc VID publiskajā nodokļu parādnieku datu bāzē
esošās informācijas pēdējā datu aktualizācijas datumā).
(31.08.2016.saistošo noteikumu Nr.23/2016 redakcijā)
44.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības daļas vadītājas
lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un vienlaicīgi ar to noslēgto līgumu starp pašvaldību,
izglītības iestādi un vecākiem, kuru pašvaldības vārdā paraksta Izglītības daļas vadītāja.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts viena mēneša laikā no visu 44.1. apakšpunktā
norādīto nosacījumu izpildes.
(grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016); (31.08.2016. saistošo
noteikumu Nr.23/2016 redakcijā)
44.2.1 Ja tiek konstatēts, ka iztrūkst kāds no 44.1. apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem,
t.sk., konstatēts, ka izglītības iestādei ir nodokļa parāds (-i), 3 (trīs) darba dienu laikā tiek
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, kurš ierakstītā vēstulē
tiek nosūtīts vecākiem un izglītības iestādei.
Atteikums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nav šķērslis vecākiem vērsties atkārtoti
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai šajos noteikumos noteiktā kārtībā.
(papildināts ar 31.08.2016.saistošiem noteikumiem Nr.23/2016)

44.3. Līdzfinansējuma apmērs ir vienāds ar pašvaldības noteiktām vienam izglītojamam
nepieciešamām vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras tiek aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu apstiprināto metodiku,
ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. Izmaksu
aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujot metodikā noteiktos pašvaldības
izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus un aprēķinātās
vērtības, kuras dalītas ar audzēkņu skaitu attiecīgajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
(10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 redakcijā)
44.4. Vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā
Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs norēķiniem par privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek apstiprinātas ar
Salaspils novada domes lēmumu katra gada janvārī. Salaspils novada domes noteikto
līdzfinansējuma apmēru publicē pašvaldības mājas lapā: www.salaspils.lv (grozīts ar
10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016)
44.5. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi tiek atrunāti trīspusīgajā līgumā.
(31.08.2016. saistošo noteikumu Nr.23/2016 redakcijā)
44.6. Privātā pirmsskolas izglītības iestādē līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie šādiem
nosacījumiem:
44.6.1. ja bērns un/vai vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu ārpus Salaspils novada
administratīvās teritorijas - ar datumu, kad pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas ir
mainīta deklarētā dzīvesvieta; (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
44.6.2. ja pašvaldības pirmsskola izglītības iestādē rodas vakanta vieta un tā tiek piedāvāta,
nosūtot vecākiem norīkojumu ierakstītā vēstulē, līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc
15 dienām no norīkojuma nosūtīšanas datuma, izņemot gadījumu, ja vecāki izmantojuši šo
noteikumu 47. punktā dotās tiesības. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem
Nr.39/2016)
44.6.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības iestādi un vecāku par pirmsskolas
izglītības programmas apguves īstenošanu.
45. Saistošo noteikumu 44.6. punktā noteiktajos gadījumos, līdzfinansējuma apmērs tiek
aprēķināts proporcionāli bērna apmeklēto dienu skaitam privātajā izglītības iestādē.
46. Izglītības daļa informē attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi par noslēgtā trīspusīgā
līguma izbeigšanas datumu. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem
Nr.39/2016)
47. Ja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē rodas vakanta vieta un tā tiek piedāvāta,
nosūtot vecākiem norīkojumu, vecākiem ir tiesības rakstiski 15 dienu laikā no norīkojuma
saņemšanas dienas atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestādē.
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
Ja atteikumā iekļauts paziņojums, ka bērns turpina pirmsskolas izglītības pakalpojumu
saņemšanu privātā pirmsskola izglītības iestādē, saskaņā ar iepriekš noslēgto līgumu starp
vecākiem un izglītības iestādi, pašvaldība turpina piešķirtā līdzfinansējuma izmaksu atbilstoši
noslēgtajam trīspusīgajam līgumam.

47. 1 Līdzfinansējums par bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanu pie bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja, kas atbilst 48. punktā noteiktajam, ir ģimenei, kurā bērna un abu
vecāku deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešu pēc kārtas ir
Salaspils novada administratīvā teritorija. (31.08.2016. saistošo noteikumu Nr.23/2016
redakcijā)
48. Līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība pie bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzēja, kas ir reģistrēts normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai
bērna ģimenē darba laikā (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā)
(grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016):
48.1. Lai saņemtu līdzfinansējumu, vecāki iesniedz AAC šādus dokumentus:
48.1.1. iesniegumu;
48.1.2. līguma kopiju starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un vecākiem;
48.1.3. bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja izziņu ar apliecinājumu par laiku, no kura
attiecīgais bērns saņem pakalpojumu un gatavību parakstīt līgumu ar pašvaldību par
līdzfinansējuma saņemšanu.
48.2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz Izglītības daļas vadītājas
lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un vienlaicīgi ar to noslēgto līgumu starp
pašvaldību, uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecākiem, kuru pašvaldības vārdā paraksta
Izglītības daļas vadītāja.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts viena mēneša laikā no visu 48.1. apakšpunktā
norādīto dokumentu saņemšanas.
(grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016); (31.08.2016. saistošo
noteikumu Nr.23/2016 redakcijā)
48.3. Līdzfinansējuma apmērs ir 170 euro par vienu bērnu mēnesī bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšanai. (grozīts ar 25.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2016.)
48.4. Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumi tiek atrunāti trīspusīgajā līgumā.
(31.08.2016. saistošo noteikumu Nr.23/2016 redakcijā)
48.5. Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pie
šādiem nosacījumiem:
48.5.1. ja bērns izslēgts no 1.pakāpes rindas šajos noteikumos noteiktajos gadījumos (bērns
vai vecāki vairs nav deklarēti Salaspils novadā) ar 6. (sesto) dienu, kad kļuvis zināms
dzīvesvietas maiņas fakts, lēmums par izslēgšanu no rindas tiek nosūtīts vecākiem ierakstītā
vēstulē;
48.5.2. ja pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē rodas vakanta vieta un tā tiek piedāvāta,
vecākiem nosūtot norīkojumu, līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt pēc 30 dienām no norīkojuma
nosūtīšanas datuma vai no faktiskā programmas apguves uzsākšanas laika, kas norādīts
norīkojumā.
48.5.3. ja tiek izbeigts līgums starp bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un
vecāku.

48.6. Izglītības daļa informē bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju par noslēgtā trīspusīgā
līguma izbeigšanas datumu. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem
Nr.39/2016)
49. Saistošo noteikumu 48.5. punktā noteiktajos gadījumos, līdzfinansējuma apmērs tiek
aprēķināts proporcionāli bērnam sniegtā pakalpojuma (uzraudzības) dienu skaitam.
50. Ja vecāki atsakās no piedāvātās vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē,
līdzfinansējuma izmaksa bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai tiek pārraukta un
atkārtota piešķiršana nav paredzēta.
51. Līdzfinansējuma piešķiršana neatbrīvo vecākus no bērna ikgadējās pārreģistrācijas rindā un
citu noteikumu izpildes.
52. Izglītības daļa sniedz pārskatu par piešķirto līdzfinansējumu Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu komitejai ne retāk kā reizi 3 mēnešos. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem
noteikumiem Nr.39/2016)
53. (svītrots ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016)
7. PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
54. Ēdināmo bērnu skaits tiek rēķināts pēc iepriekšējās dienas faktiskā apmeklējuma,
precizējot reālo apmeklētību katru rītu. Maksājums par ēdināšanas pakalpojumiem tiek
aprēķināts summējot apmeklējuma dienas, ievērojot šādus nosacījumus:
54.1. ja bērns ir ieradies pirmsskolas izglītības iestādē, bet atstāj iestādi (neatkarīgi no
iemesliem), tiek uzskatīts, ka viņš ir izmantojis ēdināšanas pakalpojumus, neatkarīgi no fakta;
54.2. ja vecāki līdz attiecīgās dienas pl.9.00 nepaziņo pirmsskolas izglītības iestādes medmāsai,
ka bērns neapmeklēs (neatkarīgi no iemesliem) pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas
pakalpojuma maksa par šo dienu tiek rēķināta.
55. Maksājumi par pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumiem jāveic līdz katra
mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes
izsniegto rēķinu, veicot bezskaidras naudas norēķinus.
56. Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam maksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek
veikti avansā līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam.
57. Maksa par ēdināšanas pakalpojumu vasaras periodā tiek aprēķināta saskaņā ar
54.1.punktu
un ņemot vērā dienu skaitu vecāku iesniegumā norādītajā apmeklējuma periodā.
57.1 Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns neapmeklē slimības dēļ un vecāki ir
iesnieguši iesniegumu līdz nākamā mēneša 15.datumam un pievienojuši ārsta zīmi, tiek veikts
pārrēķins par neapmeklētām dienām un pārmaksātā nauda tiek izmaksāta vecāku iesniegumā
norādītā perioda beigās. (papildināts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.4/2016)
58. Ja vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādi bērns nav apmeklējis vairāk nekā divas
nedēļas pēc kārtas un vecāki ir iesnieguši paskaidrojumu par neapmeklēšanas iemeslu līdz
nākamā mēneša 15.datumam un pamatojoši to dokumentāli, tiek veikts pārrēķins par
neapmeklētām dienām un pārmaksātā nauda tiek izmaksāta vecāku iesniegumā norādītā
perioda beigās. (grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016)

58.1 Daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tiek atbrīvotas no
maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē par vienu no trijiem,
diviem no četriem, trijiem no pieciem u.t.t. bērniem. (papildināts ar 28.08.2013.grozījumiem)
58.2 Izmaksas, kas saistītas ar 58.1 , 58.5 punkta piemērošanu, pirmsskolas izglītības iestādei
tiek segtas no pašvaldības budžeta, pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes iesniegto
rēķinu. (grozīts ar: 28.08.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013; 10.02.2016.
saistošajiem
noteikumiem Nr.4/2016)
58.3 Daudzbērnu ģimeņu, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, vecākiem, ja
pirmsskolas izglītības iestādi (vienu vai dažādas) apmeklē vairāki bērni, ir pienākums
rakstveidā paziņot Izglītības daļai tā bērna vai bērnu personas datus, attiecībā uz kuru (-iem)
vecāki vēlas izmantot šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības, un šo izvēli vecāki var mainīt,
bet ne biežāk kā reizi sešos mēnešos. (papildināts ar 28.08.2013.grozījumiem); (grozīts ar
09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
58.4 Izglītības daļa reizi mēnesī sagatavo pārskatu par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri,
pēc vecāku izvēles, izmanto šo noteikumu 58.1 punktā dotās tiesības un nosūta minēto
pārskatu attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei. (papildināts ar 28.08.2013.grozījumiem),
(grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
58.5 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm uz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa
darbības laiku ir tiesības saņemt pabalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē
atbilstoši Salaspils novada domes 2015.gada 12.augusta saistošiem noteikumiem Nr.27/2015
“Salaspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība”, bet
ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti izmaksas par šī bērna ēdināšanu tiek segtas no
pašvaldības budžeta. (papildināts ar 28.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2013);
(10.02.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016redakcijā)
59. Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs tiek noteikta ar
Salaspils novada domes lēmumu. Salaspils novada domes apstiprināto ēdināšanas pakalpojama
maksu publicē www.salaspils.lv.
8. KONTROLE PAR PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOSLOGOTĪBU
60. izslēgts 08.10.2014.;
61. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs katru mēnesi līdz 5.datumam Izglītības daļai
iesniedz elektroniski pārskatu par izglītojamo skaita izmaiņām iepriekšējā mēnesī
(10.pielikums). (grozīts ar 10.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016), (grozīts ar
09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
9. INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA
62. Rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēto bērnu sarakstu publicē pašvaldības
mājas lapā www.salaspils.lv un izvieto Salaspils novada domes telpās. Informāciju atjauno ne
retāk kā reizi 3 mēnešos.
63. Informāciju par pārreģistrēto bērnu sarakstu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādi publicē
pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv un izvieto Salaspils novada domes telpās līdz
10.maijam.

64. Informāciju par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē gada laikā publicē
pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv 5 darba dienu laikā pēc Izglītības daļas vadītājas
lēmuma. (grozīts ar 09.11.2016. saistošiem noteikumiem Nr.39/2016)
Domes priekšsēdētājs R.Čudars

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020