Iekšējās kārtības noteikumi

APSTIPRINĀTS

ar Salaspils novada pašvaldības

 pirmsskolas izglītības iestādes

 “Atvasīte” vadītājas

V.Bārtules rīkojumu Nr 

/./

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie jautājumi
 1. Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” (turpmāk- Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi), izdoti saskaņā ar :

          Izglītības likuma 54.panta otro punktu,

          Vispārējās izglītības likuma trešās nodaļas 10.panta otro punktu,

          Bērnu tiesību aizsardzības likumu,

           Ministru kabineta 20.11.2001.noteikumu Nr. 492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.,5. un 6. punktu,

           Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr. 279 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

           Salaspils novada domes Noteikumiem “Par bērnu uzņemšanas kārtību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksājumiem Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. Prot. Nr 23,13, groz. 31.01.2007.

           Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” Nolikumu.

 1. Noteikumi nosaka:
  • Vispārīgos jautājumus.
  • Audzēkņu, viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto) (turpmāk- vecāki) tiesības.
  • Vecāku pienākumus.
  • Izglītības procesa organizāciju.
  • Kārtību, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas.
  • Atbildību par noteikumu neievērošanu.
  • Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.

 

II. Audzēkņu  un  vecāku tiesības
 1. Audzēkņiem ir tiesības:
 • Apgūt pašvaldības unvalsts apmaksātu pirmskolas izglītības programmu
 • Izglītojamā bērna un viņu vecāku  tiesības apmeklēt iestādi un iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību un saņemt informāciju par izglītības iestādes izglītības un priekšmetu programmām;
 • Tiesības uz privāto dzīvi, korespondences noslēpumu personas neaizskaramību un brīvību ;
 • Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst viņu mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu
 • Ir tiesības būt pasargātam no ekonomiskas ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai viņa veselībai, fiziskajai, psihiskajai vai tikumiskajai attīstībai kaitīgos apstākļos, nakts darbā vai tādā darba laikā, kas kavē viņa izglītošanos
 • Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Iestādē un tās organizētajos pasākumos, aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī psiholoģiski labvēlīgu vidi;
 • Bērnam ir tiesības būt pasargātam no fiziskas un garīgas ekspluatācijas, no seksuālas ekspluatācijas un pavedināšanas, kā arī citiem ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt. Bērnam ir tiesības atbilstoši savam vecumam un fiziskajai un garīgajai attīstībai uz atpūtu un brīvo laiku, tiesības piedalīties spēlēs un izpriecu pasākumos, kā arī kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu .
 • Izglītojamam ir tiesības :
 • Pašvaldības un valsts apmaksātu pirmsskolas izglītības apguvi;
 • Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;
 • Izglītošanās procesā izmantot izglītības iestāžu telpas, bibliotēku un citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus;
 • Saņemt valsts un pašvaldības apmaksāto profilaktisko veselības un neatliekamo medicīnisko palīdzību izglītības iestādē;
 • Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem un piedalīties sabiedriskajā darbībā;
 • Uz personiskās mantas neaizskaramību izglītības iestādē;
  • Ikvienam bērnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu nodarbībās;
  • Izglītojamam ir tiesības attīstīt savas radošās spējas un pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē;
  • Iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē;
  • Brīvi izvēlēties papildnodarbības. Pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos, skatēs
 1. Vecākiem ir tiesības:

4.1.     Vecākiem ir tiesības piedalīties grupas vecāku padomes un Iestādes padomes darbā,

           saskaņā ar Izglītības likuma 3 nodaļas 13. pantu un Salaspils novada domes apstiprinātajiem noteikumiem, un    Iestādes Nolikumu.

4.2.     Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

 •    Saņemt no pedagogiem savlaicīgu visa veida informāciju un motivētu savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu;
 • Piedalīties visos pasākumos, sapulcēs un akcijās, ko rīko grupas pedagogi un pirmsskolas izglītības iestādes administrācija, kā arī darboties grupas un iestādes padomē;
 • Atklāti izteikt savu argumentētu viedokli un palīdzēt ar ieteikumiem, paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm;
 • Koleģiāli izvērtēt bērnu uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju;
 • Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību iestādes administrācijai;
 • Ņemt līdzdalību un veikt ierosinājumus iestādes normatīvo dokumentu izstrādāšanai;
 • Izveidot vecāku padomi, kuras pārstāvji tiek iesaistīti iestādes padomes darbībā;
 • Ierosināt iestādes nolikuma izmaiņas un papildinājumus;

 

III. Bērnu un vecāku pienākumi

 1. Bērnu pienākumi
 • Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
 • Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi;
 • Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību;
 • Bērnam ir jāizturas ar cieņu prêt valsti, tās simboliem un jāievēro likumi;
 • Bērnam ir jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi;
 • Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;
 • Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties prêt apkārtējo vidi.

5.1. Izglītojamā pienākumi  ir :

 • Iegūt pamatizglītību;
 • Ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
 • Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību.

 

 1. Vecāku pienākumi :

6.1. Ievērot Iestādes Iekšējās kārtības noteikumus;

6.2. Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, darba vietu un sakaru līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai;

 • Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes
 • Iepazīties ar informāciju, kas izvietota iestādes gaiteņa un grupas vecāku informācijas stendā;
 • Piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
 • Nodrošināt savam bērnam nepieciešamos mācību līdzekļus, kā arī piedalīties grupas rotaļu bāzes papildināšanā un atjaunošanā;
 • Sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un uzturēšanā kārtībā;
 • Piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus;
 • Ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem, sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.
 • Aizliegts Iestādē un tās teritorijā:
 • lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot audzēkņus un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;
 • aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku;
 • aizliegts ienest pārtikas produktus un medikamentus.
 • nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā.

 Vecāku pienākumi - vedot bērnu uz grupu:

 • Atvedot audzēkni uz Iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai par audzēkņa ierašanos. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas skolotāja neuzņemas atbildību par audzēkņa dzīvību un drošību.
 • Audzēkni uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.
 • Iesniegumā par bērna uzņemšanu Iestādē vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt audzēkni no Iestādes. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja audzēkni no Iestādes izņems cita persona.
 • Vecāki nedrīkst uzticēt audzēkni no Iestādes izņemt personām jaunākām par 18 gadiem. Nepieciešamības gadījumā vecāki raksta Iestādes vadītājai adresētu iesniegumu, kurā vecāks uzņemas pilnu atbildību par audzēkņa drošību, veselību un negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām.
 • Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot audzēkņus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc audzēkņa ieradusies reibuma stāvoklī.

6.16. Ja audzēknis ir saslimis:

 • Ja audzēknis ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ - līdz plkst. 9.00 vecāki paziņo Iestādes medicīnas māsai, dežurējošajam darbiniekam vai grupas skolotājai par to, (tālruņi 7980020; 7981040).
 • Ja audzēknis slimības dēļ Iestādi neapmeklē ilgāk par trīs dienām, pēc audzēkņa izveseļošanās medicīnas māsai vai grupas skolotājai vecāki iesniedz ārsta izziņu par audzēkņa veselības stāvokli.
 • Par regulāru vēlāku audzēkņa ierašanos - vecāki brīdina grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju.
 • Grupās telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. Ja audzēknim Iestādē nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, jāvēršas pie Iestādes medicīnas māsas.
 • Gadījumos, kad audzēknim ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo audzēkņa vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.

6.17.  Maksājumi par audzēkņa ēdināšanu veicami saskaņā ar Salaspils novada domes Noteikumiem “Par bērnu uzņemšanas kārtību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksājumiem Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. Prot. Nr 23,13, groz. 31.01.2007.

6.18.  No maksas par ēdināšanu atbrīvo tikai audzēkņa slimības gadījumā, iesniedzot ārsta zīmi medmāsai vai atvaļinājuma laikā iesniedzot vadītājai iesniegumu.

 

 1. Izglītības procesa organizācija

7.  Pirmsskolas izglītības iestādes darba laiks :

 • dienas grupās no pl. 7.00-19.00.
  • Lai nodrošinātu audzēkņu ēdināšanu un dalību nodarbībās, audzēkņi uz grupu jāatved līdz plkst. 8.30;
  • Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītajiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās;
  • Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts .
  • Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas beigās;

 

 1. Bērnu izglītības procesa organizācija

Izglītības process tiek  īstenots  saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu programmu: pirmsskolas izglītības programma 01 01 1111.

 • Nodarbību sākums katru dienu no pl. 9.00 un notiek saskaņā ar vadītāja apstiprināto nodarbību grafiku;
 • Mācību darbs notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu un tematisko plānu. Par nodarbību sākumu un nodarbību beigām atbildīgs pedagogs, kurš vada nodarbību.
 • Intensīvo mācību darbu ( rotaļnodarbības) visai grupai kopumā un bērnu apakšgrupām organizē katru dienu, ar vidējo rotaļnodarbību ilgumu no 20 līdz 30 min., paredzot no 20 līdz 30 min. starplaiku.
 • Nodarbības notiek grupu telpās ar izņēmumiem īpašos gadījumos ( filmas noskatīšanās, mūzika, sporta, u.c.).
 • Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas rotaļnodarbības, pastaigas Iestādes teritorijā un individuālais darbs ar audzēkņiem.
 • Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās audzēkņiem tiek sniegta informācija par: ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību; rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem..
 • Organizējot bērnu apmācību grupās, pedagogi ievēro instrukciju par drošību mācību telpās.
 • Bērnu pastaiga tiek organizēta saskaņā ar dienas režīmu.
 • Pastaigas norisi organizē atbilstoši instrukcijai “Par drošību vedot bērnus ekskursijās, pārgājienos un izvedot bērnus iestādes teritorijā” un pastaigu maršrutiem.
 1. Pasākumu organizācija iestādē
  • Pasākumu organizēšana iestādē tiek veikta saskaņā ar instrukciju par drošību masu pasākumos un instrukciju par drošību sporta sacensībās un nodarbībās.
  • Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus nodarbību laika.
  • Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie audzēkņi, iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.
  • Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar audzēkņu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām un atbildīgo grupas pedagogu pavadībā.
  • Par audzēkņu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
  • Visi pasākumi audzēkņiem kopā ar vecākiem tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst. 20.30.
 1. Bērnu dienas režīms un ēdināšanas organizācija

10.1. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecuma grupai, ;

 • Pēc pusdienām bērniem tiek nodrošināta atpūta;
 • Bērnu ēdināšana iestādē tiek organizēta bērnu grupās :
 • brokastis no pl. 8.30
 • pusdienas pl. 12.00
 • launags pl. 15.30

10.4. Bērnu ēdināšanas organizēšana notiek saskaņā ar  LR TIM un VAM pavēli  “Par bērnu ēdināšanas organizāciju pirmsskolas bērnu iestādēs” Nr.184 un 106 no 21.05.1991.g.

 

 

 1. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas
 2. Iestādei piederošas personas ir: Iestādes darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki.
 3. Iestādei nepiederošās personas- apmeklētāji.
 4. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, griežas pie Iestādes vadītājas pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.
 5. Apmeklētāju pārvietošanās iestādē:
 • Apmeklētāju pārvietošanās iestādē pieļaujama tikai iestādes darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar administrāciju – vadītājas vietnieku saimnieciskajā darbā vai metodiķi.
 • Administrators vai dežūrējošais darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai pēc personas noskaidrošanas uz bērnu drupu.
 • Vecāku pieņemšana notiek saskaņā ar pieņemšanas grafiku, kurš izlikts uz ziņojuma dēļa.
 1. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.
 1. Ugunsdrošības un evakuācijas plānu izvietojums
 2. Katrs pedagogs tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības un evakuācijas normām un izpildi. Katrs pedagogs ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārtas situācijās.
 3. Katru gadu grupas nodarbībās bērni tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības un elektrodrošības normām.
 4. Vienu reizi gadā iestādē tiek organizēta evakuācijas apmācība pedagogiem un tehniskajam personālam.
 5. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā pie izejas.
 6. Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā un rīcības plānu ar nozīmētām atbildīgām personām par plāna izpildi.
 7. Katrā gaitenī ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un ir nozīmēti atbildīgie darbinieki.
 8. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes vestibilā un katrā grupā pirmsskolas pedagogu grupu žurnālā.
 9. Instrukcijas par bērnu drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības sniegšanu ir izvietotas katrā grupā vecāku informatīvajā dokumentu mapē.

 

 1. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
 2. Noteikumu ievērošana vecākiem ir obligāta.
 3. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
  • grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var izteikt mutisku aizrādījumu;
  • grupas skolotāja vai Iestādes vadītāja var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
  • vadītāja var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par audzēkņa atskaitīšanu no Iestādes;
  • būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vadītāja var ziņot policijai.
  • Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.
 4. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret audzēkņiem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
 5. Vadītājai ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt audzēkni no Iestādes:
  • ja pēc vietas piešķiršanas Iestādē bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas Iestādē ar iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādē (vieta tiek piešķirta nākošajam rindā esošajam bērnam) (saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību);
  • ja audzēknis vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi;
  • ja vecāki divu mēnešu laikā nesamaksā par audzēkņa ēdināšanu;
 1. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem
 1. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu parakstu iesniegumā par bērna uzņemšanu.
 2. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās.
 3. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem- gaitenī, kā arī katrā grupā vecāku informācijas mapē.
 4. Informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes vadītājas pieņemšanas laikiem.

 

VII. Iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšanas un grozīšanas kārtība

 1. Iekšējos kārtības noteikumuss izstrādā iestādes vadītāja kopā ar Iestādes padomi.
 2. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina vadītāja ar rīkojumu.
 3. Grozījumus iekšējās kārtības noteikumos veic pēc Iestādes padomes vai kopsapulces priekšlikuma.
 4. Grozījumus noteikumos apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.

Skatīts Iestādes padomē : 

Vadītāja:                                                  

 Lejuplādēt Iekšējās kārtības noteikumus

        

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020