Iekšējās kārtības noteikumi

  Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte”

  APSTIPRINĀTS

  ar  Salaspils novada pašvaldības

   pirmsskolas izglītības iestādes

   “Atvasīte” vadītājas

  rīkojumu Nr. 48/1 no 01.06.2021.

  Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte”

  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

  Izdoti saskaņā ar:

   

  Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3. daļas 2.p.

  24.11.2009.Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma

  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.p.

   

   

  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Iekšējās kārtības noteikumi ( turpmāk – noteikumi) nosaka:
  • Izglītojamo uzvedības noteikumus Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Atvasīte” ( turpmāk - Iestāde), tās teritorijā un Iestādes organizētajos pasākumos,
  • Evakuācija plāna un informācijas par operatīvo dienesta izsaukšanas izvietojumu iestādē,
  • Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas aizliegumu iestādē un tās teritorijā;
  • Izglītojama rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai,
  • Iestādes vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo,
  • Drošības jautājumus iestādē;
  • Kārtību, kādā Iestādes teritorijā uzturas nepiederošas personas;
  • Atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
  • Kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;
  • Iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanas un grozīšanas kārtību.
  1. Noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. Izglītojamo vecākiem noteikumi ir saistoši tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu izglītojamajiem noteiktos uzvedības noteikumus.

   

  II. Izglītojamo uzvedības noteikumi Iestādē, tās teritorijā un Iestādes organizētajos pasākumos

  1. Izglītojamiem Iestādē un tās teritorijā ir šādi uzvedības noteikumi:
  • Iestādes teritorijā esošo rotaļu inventāru izmantot tikai ar pirmsskolas izglītības skolotāja (turpmāk - skolotājs) atļauju un tikai skolotāja klātbūtnē;
  • Darbību ar asiem priekšmetiem - šķērēm, adatām u.c., veikt tikai ar skolotāja atļauju un viņa klātbūtnē;
  • Izturēties ar cieņu pret saviem vecākiem, pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem;
  • Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām, spēlēm un citu inventāru;
  • Saudzīgi izturēties pret Iestādes teritorijā esošajiem kokiem, krūmiem un augiem;
  • Pastaigas laikā izglītojamais nedrīkst viens atrasties ārpus Iestādes teritorijas. Pastaigas laikā izglītojamajiem jāatrodas kopā ar savu grupiņu un skolotāju;
  • Ievērot drošības instrukcijas: ugunsdrošības, elektrodrošības, satiksmes un konkrētās telpas iekšējās kārtības noteikumus;
  • Saudzīgi izturēties pret citas personas īpašumu;
  • Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
   • Nenest uz Iestādi ēdienu un dzērienu.
  1. Izglītojamo uzvedības noteikumi nodarbību laikā
  • Nedrīksti traucēt un aizskart citus bērnus;
  • Virsdrēbes, āra apavus, sporta tērpu, kārtīgi novieto garderobes skapītī. Grupā staigā maiņas apavos;
  • Nedrīksti nēsāt ķēdītes un citus rotājumus, kas var apdraudēt savu un citu bērnu drošību un veselību;
  • Nedrīkst PII ienest bīstamus priekšmetus (sērkociņus, šķiltavas, cigaretes, stiklus, nazi u.c.), kā arī zāles, kosmētiku, dārglietas, telefonus, viedpulksteņus.
  • Nenes uz grupiņu rotaļlietas, grāmatas spēles un citas personīgās lietas bez grupas audzinātājas atļaujas. Par savām personīgajām mantām atbildi pats.
  • Ievērot skolotājas dotos norādījumu. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt savu darba vietu mācību laikā, traucēt citus un trokšņot.
  • Mūzikas vai sporta nodarbību laikā mācību telpu drīkst atstāt, tikai saskaņojot to ar skolotāju.
  • Telpās pārvietoties soļos.
  • Sēžot uz krēsla, nešūpoties, pārnesot krēslu, darīt to uzmanīgi.
  • Saudzīgi lietot grupā esošo inventāru, mācību un rotaļu materiālus.
  • Informēt pieaugušo par priekšmetu bojājumiem, izlijušu šķidrumu vai citu negadījumu.
  • Darboties uzmanīgi ar asiem priekšmetiem, darbojies tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē. Ievērot, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam var viņu satraumēt - gūt sāpīgu brūci.
  • Nebāzt mutē, degunā, ausīs sīkos priekšmetus, spēles kauliņus. Teikt pieaugušajam, ja to dara cits.
  • Būt uzmanīgam verot durvis būt uzmanīgam lai nesavainotu pirkstiņus.
  • Nesist, neskrāpēt, nespļauj, nedarīt pāri otram.
  • Aizsargāt savu un neaizskart citu bērnu ķermeni, jo arī viņam sāp.
  • Izglītojamo noteikumi guļamistabā vai ejot gulēt:
  • sakārtot savas drēbes uz krēsliņa noģērbjoties;
  • atrasties tikai savā guļvietā,
  • neliekties pāri gultas malām,
  • nestāvēt gultā stāvus,
  • nelēkāt pa gultu,
  • netraucēt citiem bērniem gulēt.
  • Tualetē/tualetes telpās:
  • ievērot tualetes lietošanas noteikumus,
  • zobus tīrīt tikai ar savu zobu suku,
  • uzmanīgi paņemt un nolikt savu podiņu, 
  • mazgājot rokas, neniekoties ar ūdeni,
  • rokas slaucīt tikai savā dvielī/salvetē.
  1. Izglītojamo noteikumi sporta un mūzikas zālē, sporta laukumā
   • Uz sporta un mūzikas nodarbību ierasties tikai tam paredzētajā apģērbā un apavos;
   • Ievērot disciplīnu un kārtību;
   • Uzklausīt skolotāju un izpildīt dotos uzdevumus;
   • Neaizskart un netraucēt citus bērnus;
   • Vingrošanas rīkus, mūzikas instrumentus un inventāru izmantot atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un tā klātbūtnē.
   • Lūgt pieaugušā palīdzību, ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts;
  2. Noteikumi Iestādes organizētajos pasākumos:
   • Zālē pa durvīm ienākt lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma - pa vienam vai pārī;
   • Pareizi sēdēt uz krēsliem un soliņiem;
   • Ievērot skolotājas norādījumus;
   • Ievērot drošības noteikumus izejot no zāles;
   • Netraucēt citiem.

  7.  Pārvietošanās pa kāpnēm un koridoriem:

  7.1. Pārvietoties soļos, neslidināties, negrūstīties un skaļi nesarunāties;

  • Pārvietoties pa kāpnēm ar apaviem kājās;
  • Pārvietoties pa kāpnēm, turoties pie kāpņu margām;
  • Pārvietoties pa kāpnēm lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkāt, negrūstīties.

                       

  1. Personīgā higiēna:

  8.1. Lietot tikai savu ķemmi un kabatlakatiņu, zobu birstīti;

  • Obligāti mazgāt rokas pēc tualetes apmeklējuma un pirms ēdienreizēm;
  • Neņemt mutē priekšmetus, kuri bijuši otra bērna mutē;
  • Nelietot otra kosmētiskos līdzekļus (higiēnisko lūpu balzāmu, roku krēmu);
  • Nelikt mutē nezināmas vielas, augus, un citas lietas.
  1. Iestādes teritorijā un laukumos:
  • Neatstāt bērnudārza teritoriju bez pieaugušā pavadības;
  • Uzturēties tikai skolotāja norādītajā laukumā vai citā āra vietā;
  • Uz rotaļlaukumu vai pastaigā iet pārī ar draugu;
  • Ierodoties vecākiem, bez kavēšanās atstāt PII teritoriju;
  • Pateikt skolotājai par katru notikušu negadījumu;
  • Rotaļlaukumā nesvaidīties ar smiltīm, akmeņiem, kokiem u.c. priekšmetiem;
  • Uzmanīties staigājot laukumā ar basām kājām, zālē var būt bites vai citi kukaiņi, kuri var iekost;
  • Nesazināties ar svešiniekiem, kas atrodas ārpus teritorijas, neņemt mantas, ja tev piedāvā, nekavējoties teikt skolotājam;
  • Vingrošanas ierīces izmantot tam paredzētajam nolūkam tikai skolotāja vai cita iestādes darbinieka klātbūtnē;
  • .Rotaļājoties uz slidkalniņa:
  • Atrasties uz slidkalniņa drīksti viens,
  • dodoties uz slidkalniņu – negrūstīties,
  • nelēkt no slidkalniņa.

  9.11.Šūpojoties uz līdzsvara šūpolēm:

  • uzmanīties, ja kāds jau šūpojas, neiet šūpolēm klāt,
  • ievērot augstumu šūpojoties,
  • šūpojoties neatlaist rokas.

        9.12.Metāla kāpjamie rīki:

  • neslidināties pa stieņiem, kuri tam nav paredzēti,
  • kāpjot negrūstīties,
   • .Pateikt pieaugušajam, ja bumba vai kāda cita rotaļlieta pārkritusi pāri sētai;
   • .Iestādes teritorijā aizliegts lietot divriteņus, skuterus, tie jāaizstumj un jānovieto tiem

  paredzētajā vietā.

  1. Pastaigas laikā
  • Ievērot ceļu satiksmes noteikumus (skat. Ceļu satiksmes noteikumi);
  • Klausīties skolotājas teikto;
  • Nesarunāties un neiet līdzi svešiem cilvēkiem;
  • Neaiztikt konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c. priekšmetus, kā arī neko neņemt no nepazīstamiem cilvēkiem;
  • Neaizskart dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus;
  • Spēlēties skolotājas norādītā vietā;
  • Nēsāt cepurīti vai lakatiņu vasaras saulē, vienmēr ņemt līdzi personīgo pudeli ūdenim;
  • Rotaļu un spēļu laikā ievērot drošības noteikumus.

   

  III. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojums Iestādē

  • .Evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietoti Iestādes katra stāva gaitenī;
  • .Atskanot trauksmes signālam, nekavējoties atstāt Iestādes telpas pa evakuācijas izeju kopā ar skolotāju vai Iestādes darbinieku;
  • .Katrs bērns tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības un evakuācijas normām un izpildi. Katrs pedagogs ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārtas situācijās.
  • .Katru gadu grupas bērni nodarbībās tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības un elektrodrošības normām,

  vienu reizi gadā  iestādē tiek organizēta evakuācijas apmācība pedagogiem un tehniskajam personālam.

  • .Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā pie grupu izejām.
  • .Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā un rīcības plānu ar nozīmētām atbildīgām personām par plāna izpildi.
  • .Katrā gaitenī ir izvietoti ugunsdzēšamie aparāti un ir nozīmēti atbildīgie darbinieki.
  • .Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes vestibilā un katrā grupā pirmsskolas pedagogu grupu žurnālā.
  • .Instrukcijas par bērnu drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības sniegšanu ir izvietotas katrā grupā vecāku informatīvajā dokumentu mapē.

        13. Ugunsdrošība un rīcība ārkārtējās situācijās

  • . Dzirdot dūmu detektora signālu- nekavējoties dodies pie pieaugušā.
  • . Zini savu vārdu, uzvārdu.
  • . Ugunsgrēka gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
  • . Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki pieaugušajam.
  • .Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
  1. Elektrodrošības ievērošana
  • Necenties piekļūt un aizskart elektrības slēdžus, rozetes.
  • Nemēģini ieslēgt un izslēgt elektroierīces (radio, līmes pistoles un elektriskās eglīšu virtenes) un   raustīt tās aiz vada, tas ir bīstami.
  1. Pirmās palīdzība bērniem:
  • Nekavējoties teikt pieaugušajam, ja pēkšņi sajūti asas sāpes, galvas reiboņus, sliktu dūšu, ja iekož kukainis;
  • Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztikt  pušumu (nelikt mutē), teikt pieaugušajam;
  • Necelties, ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, palikt guļot un nekavējoties saukt pieaugušo;
  • Teikt pieaugušajam, ja redzi, ka cits ir savainojies vai ir apdraudēta viņa veselība.

  IV.  Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču ienešanas aizliegumu iestādē un tās teritorijā

   

  1. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un psihotropās  vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoli, šaujamieročus un aukstos ieročus.

  V. Izglītojama rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.

   

  17.1 Ziņot skolotājai vai skolotāja palīgam, ja tev piedraud, sit, vai pazemo;

  17.2.Ziņot skolotājai vai citam pieaugušajam, ja  TEVI apsaukā ar aizskarošiem vārdiem, otrs bērns vai

         pieaugušais apdraud bērnu;

  VI. Izglītības iestādes vadītāja, pedagogu un izglītības iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

   

  Pielikums -  Kārtība, kā tiek  nodrošināta izglītojamo drošība izglītības iestādē

  Vadītāja un pedagogu un atbalsta personāla rīcība, ja tiek konstatēta fiziska un emocionālā vardarbība pret izglītojamo:

  VII. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

  18.1 Noteikumu ievērošana visiem darbiniekiem un bērniem ir obligāta.

  18.2 Rīcība, ja bērns neievēro Noteikumus:

  • Skolotājam izteikt mutisku aizrādījumu;
  • Skolotājam veikt pārrunas ar bērnu;
  • Grupas skolotājam informēt bērna vecākus;
  • Grupas skolotājam un/vai vadītājai, atbalsta personālam veikt individuālas pārrunas ar bērna vecākiem.

  18.3 Noteikumu neievērošana no Iestādes darbinieka puses uzskatāma par rīcību, kuras rezultātā     

           vadītājai ir tiesības pielietot disciplinārsodus (piezīme, rājiens), atstādināt darbinieku no darba

           vai izteikt darba uzteikumu.

  VIII. Drošības pasākumi Iestādē

  19.1 Iestādē stingri jāievēro drošības pasākumi:

  • visām iestādes durvīm jābūt noslēgtām,
  • vecākiem, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, jālieto domofonu, jāaizver vārtus,
  • vecākiem, kuriem ir uzticēts ārējo vārtu drošības kods, kodu nav atļauts dot nepiederošām personām,
   • Pie durvīm no rīta 7:00-9:00 un pēcpusdienā no 16:00-18:00 ir norīkots dežurants, kas pārredz nācējus un aizved apmeklētājus pie administrācijas. Citā laikā apmeklētājs vai vecāks sazinās caur domofonu vai pa tālruni un saskaņo apmeklējumu.

  19.3 Ārdurvju noslēgšanas laiki un kārtība, noteikti saskaņā ar dežurantu grafiku.

  IX. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

  20.1 Iestādei piederošas personas ir:  Iestādes darbinieki un  audzēkņi.

  20.2 Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas, ierodoties Iestādē, uzrāda dienesta apliecību un  informē   Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi.

  20.3 Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, uz tikšanos ar skolotāju, administrācijas pārstāvi vai atbalsta personālu, griežas pie Iestādes vadītājas vai cita personāla pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.

  20.4 Apmeklētāju pārvietošanās iestādē pieļaujama tikai dežūrējošā darbinieka pavadībā, apmeklējumu saskaņojot ar administrāciju – vadītājas vietnieku saimnieciskajā darbā vai vadītāja vietnieku izglītības jomā.

   20.5 Vecāku pieņemšana  notiek saskaņā ar pieņemšanas grafiku, kurš atrodas grupu informācijas stendos un norādīts iestādes mājas lapā,

   

  X. Kārtība, kādā personas iepazīstina ar Noteikumiem

   

   21. Bērnus iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem katru gadu septembrī.

   22. Bērnu vecāki (aizbildņi), personāls katru gadu septembrī iepazīstas ar Noteikumiem un apstiprina to ar parakstu.

   23.  Noteikumi (kopijas) ir izvietoti iestādes informatīvajā stendā, katras grupas informatīvajā mapē vecākiem un iestādes tīmekļa vietnēs.

  XI. Iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšanas un grozīšanas kārtība

   24. Iekšējos kārtības noteikumus izstrādā iestādes vadītāja kopā ar Pedagoģisko padomi un Iestādes    

             padomi. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina vadītāja ar rīkojumu.

   25. Grozījumus iekšējās kārtības noteikumos veic pēc Pedagoģiskās padomes, Iestādes padomes vai

           kopsapulces priekšlikuma.

   26. Grozījumus noteikumos apstiprina iestādes vadītāja ar rīkojumu.

   27. Ar šo iekšējās kārtības noteikumu stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu Salaspils novada     

         pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” Iekšējās kārtības noteikumus 15.01.2010.

          

  Ekoskola Facebook

  Ekoskola

  ekoskolas2

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Kontakti

  sheet

   

  Pirmsskolas izglītības iestāde
  "ATVASĪTE " Meža iela 6,
  Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
  T: 67980020; 29102572  e- pasts: daiga.lacgalve@salaspils.lv

  Personas datu apstrāde

  personas datu apstrade

  Izglītības un zinātnes ministrija

  ministrija balta

  Piekļūstamības paziņojums

  pieejamiba 1